Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Jelen dokumentum letölthető PDF formátumban:

Általános Üzleti Feltételek Vállalkozások számára IThinks Tech Kft. – infoshop  Letöltés

 

I. Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: https://www.infoshop.ithinks.hu (továbbiakban: webshop)

 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető és letölthető az alábbi oldalról:

https://ithinksshop.hu/privacy-policy/

 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő fenntarja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Az Érintett a webshop használatával elfogadja az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 1. Adatkezelés célja

A webshop adatkezelésének célja a látogatók azonosítása, a webshopon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során; a megrendelések teljesítése, házhoz szállítása, a megrendelés teljesítés megfelelőségének dokumentálása, ellenőrzése, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele és a létrejött szerződések bizonyítása.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

Az webshop a neki megadott személyes adatokat a jelen az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az webshop az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 1. Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: IThinks Tech Kft

Székhely / levelezés cím: 8500, Pápa Tisza Kálmán u. 2/A. (volt Szabó Ervin utca)

E-mail cím: adatkezeles@ithinks.hu

Telefonszám: +36302376008

Nyilvántartását vezető cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 19-09-521025

Statisztikai számjele: 27335147-6209-113-19
Adószáma: 27335147-2-19

 1. Fogalom meghatározások

„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

„azonosítható természetes személy”: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatállomány”: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 1. a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
  b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
  c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
 2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és csak a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • a lehetőségeinkhez mértem pontosak és naprakészek („pontosság”);
 • tárolásuk az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelésükkel biztosítva van a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
 • Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

Az adatokat megfelelő műszaki, szervezési intézkedésekkel védve vannak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Ezeknek az intézkedéseknek következményeként az adatok megőrzik:

 • a titkosságukat: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenségüket: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állásukat: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 

II. A webshop működésével kapcsolatos adatkezelések

 1. Általános adatkezelés

1.Regisztráció

Adatok típusa

Adatkezelés célja

Érintettek köre

Korlátozások

Felhasználónév vagy Email cím *

Regisztráció, azonosítás, a felhasználói fiókba való biztonságos belépéshez szükséges.

Akik felhasználói fiókot hoznak létre a weboldalon.

Bármilyen kitalált név lehet amelyet korábban más felhasználók még nem regisztráltak. Regisztrációhoz kötelező kitölteni.

Jelszó

Azonosítás, a felhasználói fiókba való biztonságos belépéshez szükséges.

Akik felhasználói fiókot hoznak létre a weboldalon.

Bármilyen kitalált karaktersorozat. Regisztrációhoz kötelező kitölteni

 

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció törlésével azonnal, illetve az érintett törlési kérelmének végrehajtásakor.

Ha az érintett törlési kérelme az általa megadott e-mail címre is kiterjed, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

2. Vásárlás esetén tárolt adatok:

Vásárlás/ regisztráció esetén automatikusan rögzített adatok:

 

 

Adatok típusa

Adatkezelés célja

Érintettek köre

Korlátozások

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Vásárlók/regisztrálók

Automatikusan rögzített adat

A vásárlás/regisztrációkori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Vásárlók/regisztrálók

Automatikusan rögzített adat

 

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerinti jogos érdek.

Az adatkezelés időtartama:

 • Regisztráció esetén: A regisztráció törlésével azonnal, illetve az érintett törlési kérelmének végrehajtásakor.
 • Vásárlás esetén: A befejezett rendeléstől számított 14 nap-ig.
3. Számlázási adatok:

Adatok típusa

Adatkezelés célja

Érintettek köre

Korlátozások

Vezeték és keresztnév

Számla kiállításához szükséges adat

Vásárlók

Kötelező

Lakcím

Számla kiállításához szükséges adat

Vásárlók

Kötelező

 

 

Számviteli bizonylatok, amelyeket a jelenleg érvényben levő törvényi szabályozások alapján tárolunk. (Az adatkezelés időtartama: Az adó megállapításához való jog elévüléséig.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)

4. Szállítási adatok:

Adatok típusa

Adatkezelés célja

Érintettek köre

Korlátozások

Szállítási név

Termék kiszállításhoz szükséges adat

Vásárlók

Kötelező

Szállítási cím

Termék kiszállításhoz szükséges adat

Vásárlók

Kötelező

e-mail cím

A küldeménnyel kapcsolatos értesítések eljuttatásához

Vásárlók

Kötelező

Telefonszám

A küldeménnyel kapcsolatos értesítések eljuttatásához

Vásárlók

Kötelező

 

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

Az adatkezelés időtartama: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

5. Termék értékének visszatérítése esetén
 • Postai úton:

 

Adatok típusa

Adatkezelés célja

Érintettek köre

Korlátozások

Vezeték és keresztnév

Visszautalás teljesítéséhez szükséges adat

Vásárlók

Kötelező

Postai cím

Visszautalás teljesítéséhez szükséges adat

Vásárlók

Kötelező

 

 

 • Számlaszámra:

 

Adatok típusa

Adatkezelés célja

Érintettek köre

Korlátozások

Vezeték és keresztnév

Visszautalás teljesítéséhez szükséges adat

Vásárlók

Kötelező

Számlaszám

Visszautalás teljesítéséhez szükséges adat

Vásárlók

Kötelező

 

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja.

Az adatkezelés időtartama: A sikeresen végrehajtott tranzakciótól számított 8 napon belül törlésre kerül.

6. Kapcsolatfelvételi űrlap/e-mail:

Adatok típusa

Adatkezelés célja

Érintettek köre

Korlátozások

Név(becenév, nicknév)*

Megszólítás, kapcsolatfelvétel

Akik a kapcsolatfelvételi -űrlapot igénybe kívánják venni

Becenév, Nicknév  (kötelező)

E-mail cím*

Válaszadáshoz cím az érdeklődésre

Akik a kapcsolatfelvételi -űrlapot igénybe kívánják venni

Kötelező

 

Az adatkezelés időtartama:

 

 • adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törlésre kerül, vagy
 • az érintett törlési kérelmének végrehajtásakor.

Ha az érintett törlési kérelme az általa megadott e-mail címre is kiterjed, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek hozzájárulása.

 

*Sem a felhasználónév, név(becenév, nicknév) sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 1. Egyéb adatkezelések:

1. Facebook

Érintettek köre: Facebook kedvelés/megosztás gombra kattintók.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás alapján.

Az adatkezelés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Adatok típusa: facebook oldalon felhasználó által engedélyezett adatok. (név, megosztás/ kedvelés státusza)

2. Kapcsolatfelvétel telefonon/sms-en/e-mailen keresztül:

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás alapján.

Érintettek köre: A weboldalon feltüntetett telefonszámot hívó/ sms-t/ e-mail-t küldő felek.

Adatok típusa: Név, Telefonszám, valamint más, önként megadott személyes adat.

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ közlés.

Az adatkezelés időtartama:

 • Az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törlésre kerül, vagy
 • Az érintett törlési kérelmének végrehajtásakor.
3. Panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja:

 • cikk (1) bekezdés c) pont, és
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Érintettek köre: A webshop vásárlói és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.

Adatok típusa: Név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, levelezési cím

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, minőségi kifogások, panaszok és problémák kezelése.

 

 

4. Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek alapján,

Érintettek köre: partnerek vezetői, dolgozói, kapcsolattartói,

Adatok típusa: személyes adatai: név, telefonszám, e-mail cím valamint más, önként megadott személyes adat.

Az adatkezelés időtartama: üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig.

 

5. Weboldalon automatikusan végzett adatkezelések
 • Inaktív fiókok megtartása (tulajdonosa nem jelentkezett be vagy adott le rendelést) 1 évig,
 • függőben levő rendelések megőrzése (kifizetetlen vagy félbehagyott rendelések): 3 napig,
 • hibás rendelések megőrzése (Nem fizetett rendelések vagy eldobott kosarak): 3 napig,
 • törölt rendelések megőrzése (Nem kerültek fizetésre és a vásárló törölte a megrendelést): 3 napig,
 • befejezett rendelések megőrzése (személyes adatok névtelenítése): 14 nap

 

 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat Szabados Dávid (ügyvezető) kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 1. Egyéb rendelkezések

A személyes adatok változásának a bejelentése az érintettek kötelessége, elmaradása esetén a felelősséget az érintett viseli.

Vásárlók azonosítása:

 • E-mailben/telefonon/postai úton:

rendelési szám közlése alapján.

 • Weboldalon:

e-mail cím vagy felhasználónév + jelszó megadása (bejelentkezés a saját profilba)

Kérjük a rendelési számot idegeneknek ne adják ki!

Az webshop a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, érintett, szerződő felel. Bármely érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az email címet regisztrálta.

A személyes adatokat a korábban feltüntetett adatkezelő és a tájékoztatóban feltüntetett adatfeldolgozók kezelhetik.

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a weboldalon megadott módokon kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon stb. megadott, a fentiektől eltérő adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

Személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, kezelésének korlátozását, hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 8500 Pápa, Tisza Kálmán utca 2/A címre küldött levélben
 • e-mailben az adatkezeles@ithinks.hu címre küldött elektronikus levélben.
 1. Cookie-k (Sütik)

1. A sütik feladata

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek küldenek el a felhasználó számítógépére, azzal a céllal, hogy

 • releváns, statisztikai információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A későbbi látogatás során ezeket a sütiket a böngésző visszaolvassa. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, (egyéni azonosítót tartalmaznak – általában kódolt, véletlenül generált számsort). A sütik „élettartama” igen változó, egyesek a böngésző bezárása után megszűnnek, mások hosszabb ideig tárolásra kerül.

A sütik megőrzési ideje: A sütik érvényességi ideje, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat

A cookie-k használatáról a felhasználó böngészőjének útmutatója ad tájékoztatást.

(pl:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
https://pcworld.hu/szoftver/hogyan-toroljuk-automatikusan-a-bongeszesi-adatainkat-132337.html

)

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: IP cím, számítógép- és böngészőadatok, egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: a webshopot látogatók köre.

Az adatkezelés célja: a honlapon történő felhasználóbarátabb navigálás, névtelen statisztikai adatok gyűjtése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével, cache ürítésével azonnal, a sütik érvényességi idejének lejártáig

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k esetén :GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerinti jogos érdek.
 • További cookie-k esetén: hozzájárulás alapján

A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

2. A cookie-k típusai:

1.      Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a webshop weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

2.      Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az webshop a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével az webshop adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat az webshop nem használja arra, hogy az érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az érintett adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja az webshop fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A webshop weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az webshop információkat – bizonyos esetekben személyes adatokat is – gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének, az egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel, a számítógépére menthet adatoka.

A látogatások alkalmával keletkezett adatfájlok az Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 2. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
3. Google Adwords konverziókövetés használata
 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

Az adatfájlok felhasználásáról, funkciójáról a következő oldal ad bővebb tájékoztatást: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést kap az weboldalra először ellátogató, és jóváhagyását kéri ehhez.
Google Analytics lejárait ideje: 26 hónap (az időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban).

A Google olyan cookie-kat is használ, amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi.

A google által használ sütikről a https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu oldalon lehet részletesebben tájékozódni.

A facebook által használt cockekról – a weboldalhoz kapcsolódóan – a https://www.facebook.com/help/206635839404055?hc_location=ufi oldal nyújt bővebb tájékoztatást. („Az adatokat 90 napon belül töröljük, illetve anonimmá tesszük, és nem értékesítjük ezeket a hirdetők felé, illetve az engedélyed nélkül nem osztjuk meg.”)
A Facebook-os vagy Facebook-on kívüli tevékenységeken alapuló hirdetéscélzással kapcsolatos beállításokat a  https://www.facebook.com/help/568137493302217?helpref=faq_content alapján lehet beállítani.

Az infoshop.ithinks.hu weboldalon marketing célokból Facebook konverziómérő pixelt is használunk, melynek elfogadása szintén hozzájáruláson alapszik. Az oldalra történő első látogatáskor lehet ezt megtenni.
Bővebb információk a facebook számára küldött sütikről a https://www.facebook.com/policies/cookies/ oldalon található.

Amennyiben a termékekhez véleményt, hozzászólást, vásárlási értékelést küld, a weboldal süti segítségével eltárolja a netet és az e-mail címet, hogy egy következő látogatás alkalmával már ne kelljen újra begépelni A hozzájárulást az oldalra történő első látogatáskor lehet megtenni.

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (pl. Facebook) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el a gépen.

4. Főbb sütik lejárati ideje

Termék értékelése/hozzászólás írásakor a megadott nevet, e-mail címet és webcímed eltároljuk egy sütiben. A tárolás kényelmi célokat szolgál azért, hogy a következő hozzászóláskor/értékeléskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitölteni. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

 

Ha rendelkezik felhasználói fiókkal és be is van jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

5. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

III. Az érintettek tájékoztatása

 1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Az adatok önkéntes hozzájárulása esetén

 • Köteles a személyes adatait megadni,
 • regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkat használhassa,
 • webshop kapcsolatfelvételi űrlapját használhassa,
 • a webshopban történő vásárlás esetén a megvásárolt terméket elküldhessük Önnek,
 • látogatottsági statisztikát készíthessünk,
 • telefonon/sms-ben/e-mailben kapcsolatot létesíthessünk,
 • közösségi oldalak a webshopra beépülő funkcióit használhassa,
 • webshop kényelmi funkcióit igénybe vegye.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a felsorolt tevékenyégeket biztosítani.

 1. Szerződés megkötéséhez szükséges adatkezelés

Szerződés megkötésének az előfeltétele, hogy a terméket – csomagküldés esetén – a megadott címre el tudjuk juttatni. Ehhez ismernünk kell az a vásárló szállítási címét és a címzett nevét, telefonszámát, e-mail címét.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a terméket kiszállítani.

 

 1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség. Ha a kért adatokat a vásárló nem adja át, nem tud létre jönni a vásárlás.

Panaszkezelés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése által előírt jogi kötelezettség.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni,
  • hogy a rendelését teljesíteni tudjuk,
  • panaszait kezelni tudjuk.

 

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni, panaszait kezelni.

 1. Az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatti adatkezelés

Vásárlástól való elállás esetén a vásárlók létfontosságú érdeke, hogy a termék értékét megkapja.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.
 • Köteles a személyes adatait megadni,
  • hogy a termék értékének pénzben kifejezett értékét el tudjuk juttatni Önhöz.

 

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk teljesíteni a pénzvisszafizetést.

 1. Jogos érdek megnevezése

Üzleti partnerek, üzlettársak vezetőinek vagy kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait és nevét jogos érdek alapján kezeljük.

Ezeket a személyes adatokat hosszú évekre visszanyúló, korábbi levelezéseink, találkozásaink során maguktól az érintettektől kaptuk A tiltakozási jogot minden partner számára biztosítva van.

A webshop üzemeltetése, működőképességének a fenntartása, alapvető funkcióinak a biztosítása, biztonságos működés érdekében a rendszer

 • szerver oldali IP-ket naplóz
 • sütiket helyez el

automatikusan az érintettek számítógépén.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés jogos érdek alapján történik.
 • Köteles a személyes adatait megadni,
  • hogy a webshopot biztonságosan működtetni tudjuk.

 

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy a webshopot nem tudja használni.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való,

 • az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
 • hozzáférést,
 • azok helyesbítését,
 • törlését vagy
 • kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

az érintettnek joga van:

 • az adathordozhatósághoz
 • a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

Adatkezelés kérése esetén 25 napon belül tájékoztatjuk az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, ha a késedelem okairól az adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül értesíti az érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket, a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 Az érintett kérheti a tájékoztatást a kérelemtől eltérő csatornákon is.

Alapvetően, ha a kérelem elektronikus úton érkezik, a tájékoztatást is elektronikus úton kapja meg az érintett, a korábban rögzített elektronikus elérhetőségére.

Ha az érintett kérelme megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az adatkezelő

 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, vagy
 • észszerű összegű díjat számíthat fel.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén kötelesek vagyunk tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek szóbeli tájékoztatást is kaphatnak, a személyazonosságuk igazolása után. A tájékoztatás ingyenes.

Felhívjuk a webshop részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 1. Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391 1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

A webshop nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá teszi az adatvédelmi tisztségviselő alkalmazását.

 

IV. Az igénybe vett adatfeldolgozók

A megrendelések teljesítése, kiszállítása körében az webshop adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe. Az webshop az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók személye, a személyes adatok címzettjei:

1. Tárhely-szolgáltató

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Tapolcai Tamás EV ; 9325 Sopronnémeti, Kossuth utca 20; Adószám: 68643544-1-28 email-cím: info@tm-it.hu
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2. Online Fizetési megoldást nyújtó szolgáltatók

  1.  
 • Paypalcom: személyes adatok, banki adatok (bankszámla, bankkártya adatai, e-mail cím), részletesebben: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full
 • Banki átutalás: személyes adatok, banki adatok.
 • Az érintettek köre: a paypal online fizetést választó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a szolgáltató cég közötti megállapodás.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3. Fuvarozók

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 1. Adatkezelő neve: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

 1. Adatkezelő neve: Sprinter Futárszolgálat Kft.

 

 1. Adatkezelő neve: FoxPost Zrt.

 

 1. Adatkezelő neve: Magyar Posta Zrt.

 • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 • Email cím: adatvedelem@posta.hu
 • Levelezési cím: 1540 Budapest , 3512 Miskolc,
 • Telefonszám: 06-1-767-8282
 • Adatkezelési tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, aláírás
 • Az érintettek köre: A házhozszállítást, csomagpontba szállítást, csomagautomatába szállítást kérő valamennyi vásárló.
 • Az adatkezelés célja: A megrendelt termék kiszállítása az átvételi helyre.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

4. Könyvelés, számlázás

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számla kiállítása,

 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 • Adatkezelő neve: Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.
 • Email cím: info@kulcs-soft.hu
 • Levelezési cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.
 • Telefonszám: +36 1 336 5318
 • Adatkezelési tájékoztató: https://www.bizxpert.hu/data/pdf/bizexpert-adatvedelem.pdf

 

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási cím, számlázási név.
 • Az érintettek köre: Vásárlók.
 • Az adatkezelés célja: Jogszerű számla, e- számla kiállítása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adó megállapításához való jog elévüléséig.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)

 

2.Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelés,

 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 • Adatkezelő neve: GALYAS & GALYAS Könyvelő és Társasházkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 8500 Pápa, Kossuth utca 30. 1/4.
 • Email cím:
 • Levelezési cím:
 • Telefonszám: 89 778935
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: : Számlázási cím, számlázási név.
 • Az érintettek köre: Vásárlók
 • Az adatkezelés célja: számlák lekönyvelése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adó megállapításához való jog elévüléséig.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)

 

 

Az érintett jogai:
a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről
b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Felhívjuk a webshop részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A fentieken túl az érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az érintett tudomásul veszi, hogy a webshop használatához valós adatokat ad meg.

V. Az érintettek jogai

 1. Az előzetes tájékozódáshoz való jog

Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja:

 • az adatkezelő és – ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó – megnevezését és elérhetőségeit,
 • az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
 • a tervezett adatkezelés célját és
 • az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.

Az adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt:

 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről,
 • a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és
 • az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.
 1. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • Az adatkezelés céljai és jogalapját,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 • A kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét
 • Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 • az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket. helyesbítés is
 • Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • Ha az adatkezelés már nem szükséges:
 • ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 1. Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; vagy
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Kivéve, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 • Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 • Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 • Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik
  az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 • Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
 1. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.

Az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

 1. További rendelkezések

E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére terjed ki.

Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.

Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat GDPR (14)

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).